THÁNG 2

 • 28 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 7:09:34 PM

  Tình đời có đen bạc, nhân nghĩa có phôi pha: những con người đang sống với chúng ta vẫn là những người con cái Chúa và là anh em của chúng ta.

  Chọn danh mục

 • 27 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 7:07:36 PM

  Chúng ta tuyên xưng rằng Ngài đã chịu đóng đinh vì chúng ta, nghĩa là chính do tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã phải bị treo trên thập giá.

  Chọn danh mục

 • 26 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 7:04:31 PM

  Tình Yêu của Thiên Chúa nhiệm màu thẳm sâu đến độ sự thất bại, cái chết ô nhục đã trở thành Một Dấu Chứng.

  Chọn danh mục

 • 25 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 7:02:23 PM

  Người Kitô hãy cố gắng khám phá ra những đường nét dễ thương dễ mến trong khuôn mặt, trong cách cư xử của người đó. 

  Chọn danh mục

 • 24 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 7:00:32 PM

  Chính nhờ tham dự vào sự sống của Ngài mà chúng ta mới có thể làm việc thiện, mới có thể tránh được điều xấu

  Chọn danh mục

 • 23 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 6:58:34 PM

  Chúng ta cần có ánh sáng để sống, để lớn lên trong tình người cũng như để chữa trị những băng hoại trong tâm hồn.

  Chọn danh mục

 • 22 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 6:56:37 PM

  Cuộc đời là một hành trình đi từ chỗ hữu hạn đến chỗ vô hạn, từ chỗ tuyệt vọng đến chỗ đầy hy vọng. 

  Chọn danh mục

 • 21 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 6:54:42 PM

  Trong tất cả mọi sự và trong mọi người, chúng ta hãy mặc lấy cái nhìn của Chúa Giêsu.

  Chọn danh mục

 • 20 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 6:53:06 PM

  Chúng ta không thể đến nhà thờ mỗi ngày mà vẫn khước từ gặp gỡ với tha nhân.

  Chọn danh mục

 • 19 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 6:51:15 PM

  Giữa muôn nghìn thử thách và đớn đau của cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dành cho chúng ta một ân huệ cao cả hơn ngoài sự chờ đợi của chúng ta. 

  Chọn danh mục

 • 18 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 6:48:55 PM

  Càng giữ lấy riêng cho mình, sự sống trong chúng ta sẽ héo tàn và chết dần chết mòn.

  Chọn danh mục

 • 17 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 6:46:58 PM

  Mang lấy màu xanh của hy vọng, đôi mắt chúng ta mới dễ dàng nhìn đời, nhìn người một cách lạc quan

  Chọn danh mục

 • 16 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 6:45:09 PM

  Cuộc đời của người tín hữu Kitô chúng ta vẫn thường được định nghĩa như một cuộc hành trình

  Chọn danh mục

 • 15 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 3:24:43 PM

  Thiên Chúa không bao giờ thất vọng và đầu hàng trong việc thi ân cả.

  Chọn danh mục

 • 14 THÁNG 2

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 3:22:34 PM

  Thiên Chúa đối xử với chúng ta cũng giống như vị Vua đối xử với người hành khất.

  Chọn danh mục