GIỜ LỄ NHÀ THỜ HẠT CỦ CHI

1

GIÁO XỨ BẮC HÀ

Ngày thường

4g45

17g30

Chúa Nhật

Chiều T7 17g00

5g00

8g00

16g30

19g

2

GIÁO XỨ BẮC ĐOÀN

Ngày thường

5g00

18g00

Chúa Nhật

Chiều T7 18g00

5g00

7g30

18g00

3

GIÁO XỨ BÌNH NGUYÊN

Ngày thường

T2, 3, 4, 5, 6 : 17g00

Chúa Nhật

Thứ 7 : 5g00

7g00

17g00

4

GIÁO XỨ CỦ CHI

17h30

Chiều T7 17g30

6g00

8g00

17g00

5

GIÁO XỨ MỸ KHÁNH

Ngày thường

17g30

Chúa Nhật

Chiều T7 17g30

5g30

17g00

6

GIÁO XỨ PHÚ HOÀ ĐÔNG

Ngày thường

05g00 (T2, T7)

17g00 (T5, T6)

Chúa Nhật

Chiều T7 16g30

06g30

16g30

7

GIÁO XỨ SƠN LỘC

Ngày thường

4g30

17g30

Chúa Nhật

Chiều T7 17g00

4g30

6g30

17g00

19g00

8

GIÁO XỨ TÂN QUY

Ngày thường

5g30

Chúa Nhật

Chiều T7 17g30

5g30

17g30

9

GIÁO XỨ TÂN THẠNH ĐÔNG

Ngày thường

5g30

17g30, T6 15g00

Chúa Nhật

Chiều T7 17g30

5g30

7g00

16g00

10

GIÁO XỨ TÂN THÔNG

Ngày thường

4g15

16h15

Chúa Nhật

Chiều T7 16g15

4g15

7g00

16g15

11

GIÁO XỨ THA LA

Ngày thường

4g30

17g00

Chúa Nhật

Chiều T7 16g30

4g30

7g30

17g00

12

GIÁO XỨ TRẢNG BÀNG

Ngày thường

5g00

Chúa Nhật

5g00

17g00